Management Science Rajabhat Mahasarakham University Journal.

วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลงทะเบียนออนไลน์

ส่งบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบเข้าใช้งานได้ฟรี

ส่งบทความเข้าระบบ

ผู้ลงทะเบียนสามารถจัดส่งบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ผ่านระบบส่งบทความออนไลน์

ผลตรวจบทความ

ผู้ส่งบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ สามารถตรวจสอบสถานะการตรวจผ่านระบบออนไลน์

ผลอนุมัติตีพิมพ์

บทความที่ได้รับอนุมัติตีพิมพ์เจ้าของบทความสามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์

รายการจดหมาย รายการ
ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
ส่งต้นฉบับภายในเดือนตุลาคม
ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
ส่งต้นฉบับภายในเดือนเมษายน
Copyright Notice
วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
Privacy Statement
ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการนี้เป็นของผู้เขียน คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

LATEST FMS JOURNAL

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

บรรณาธิการ : กองบรรณาธิการประจำฉบับ
กองบรรณาธิการประจำฉบับ
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม
ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
ผศ.ดร.วรายุทธ พลาศรี
ผศ.ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา
ผศ.รุ่งศักดิ์ วิลามาศ

learn more
วัตถุประสงค์วารสารวิชาการ
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความ ทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาการจัดการ ทั้งด้านการบริหาร การบัญชี การเงิน นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรมและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ตระหนักถึงความจำเป็นในการค้นคว้า และวิจัย ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้แก่สาธารณชนทั่วไป
ข้อกำหนดหลัก
1. บทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารคณะวิทยาการจัดการจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารอื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ ส่งบทความโดยตรง
2. เนื้อหาหรือข้อมูลที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาการจัดการถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิด ชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง กองบรรณาธิการและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่ จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ
3. บทความ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ ตาราง ฯลฯ ที่ได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาการจัดการ ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หากบุคคลหรือหน่วยงานใด ต้องการนำไปเผยแพร่สามารถทำได้โดยการอ้างอิงให้ถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอบเขตวารสารวิชาการ
ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารคณะวิทยาการจัดการจะครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้
  • เศรษฐศาสตร์
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การเงินการธนาคาร
  • นิเทศศาสตร์
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Editor in Chief | บรรณาธิการ
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
ที่ปรึกษา
......................
......................
กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ
ONLINE FIRST JOURNAL วารสารวิชาการ ล่าสุด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559

วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
Page 1

เกี่ยวกับวารสาร

-
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการวารสาร

DOWNLOAD FULL PAPER


สารบัญ

-
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการวารสาร

DOWNLOAD FULL PAPER


การจัดการการตลาดโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

The Strategic Management of Logistics Marketing of One Tambon One Product of Roi Kan San Sin Provincial Cluster
ผู้เขียน : กิตติชัย เจริญชัย | pages : 7-22

DOWNLOAD FULL PAPER


การศึกษาสภาพเศรษฐกิจเพื่อหาแนวทางสร้างความมั่งคั่งภาคครัวเรือน ในจังหวัดมหาสารคาม

A Study of Economics for Guideline to Household Wealth in Mahasarakham Province
ผู้เขียน : ธัญชนก ปะวะละ | pages : 23-38

DOWNLOAD FULL PAPER


การพัฒนาระบบการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Improving a Knowledge Management System of the Faculty of General Management Science, Rajabhat Mahasarakham University
ผู้เขียน : ธนัณชัย สิงห์มาตย์ และคณะ | pages : 39-51

DOWNLOAD FULL PAPER


เครือข่าย